Bạn đang ở đây

Kiểng lá dòng Calathea

Cây đuôi công xanh (Calathea concinna Freddie)
Cây đuôi công xanh (Calathea Bicajoux S).  Cây thực tế
Cây đuôi công Calathea Zebrina để bàn
Cây đuôi công tím (lá tròn).
Đăng kí nhận Kiểng lá dòng Calathea